Bảo Việt: Doanh thu 9 tháng đạt hơn 6.644 tỷ đồng

Theo Quốc Thắng(Cafef)

Trong quý III, Tập đoàn Bảo Việt đạt tổng doanh thu hơn 2.026 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt gần 181 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Bảo Việt đạt 6.644 tỷ đồng (bằng 76% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế đạt 493,2 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng thì doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 5.175 tỷ đồng (77,88%), doanh thu hoạt động tài chính đạt 1.444 tỷ đồng (21,73%) và doanh thu khác đạt 25,7  tỷ đồng (0,39%).

Như vậy hầu hết các chỉ tiêu của Bảo Việt đã hoàn thành trên 75% kế hoạch năm 2008.

 
Bảo Việt: Doanh thu 9 tháng đạt hơn 6.644 tỷ đồng  - Ảnh 1
Kết quả kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt trong 9 tháng
(đơn vị: triệu đồng)

Theo thông tin trên website của Tập đoàn Bảo Việt, trong trận lụt tại Hà Nội đầu tháng 11, chỉ riêng số lượng ô tô bị thiệt hại được bảo hiểm tại các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) trên địa bàn Hà Nội là 200 xe, trong đó Công ty Bảo Việt Hà Nội có 150 xe và 50 xe còn lại được bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Đông Đô.
 

Bảo hiểm Bảo Việt ước tính giá trị bồi thường cho 200 xe ô tô này là trên 5 tỷ đồng.Mới đây, Bảo Việt đã hợp tác với ngân hàng HSBC giới thiệu hai sản phẩm là Bảo hiểm tài sản và Bảo hiểm nhân sự chủ chốt.