Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ

Hà Anh

Ngày 5/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2108/QĐ-BTC về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trước đó, ngày 30/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ, tại Quyết định số 2108/QĐ-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 98/NQ-CP và nội dung của Kế hoạch này để chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu của Chính phủ; chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi công tác tại địa phương.

Cùng với đó, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 98/NQ-CP; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đạt kết quả cao nhất.

Tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản để xây dựng Chương trình công tác tháng, quý và năm của đơn vị mình, báo cáo Lãnh đạo Bộ, trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Ngoài các nội dung trên, trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Bộ Tài chính cũng nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm khác gồm: Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghiên cứu xây dựng Đề án báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù và phân cấp quản lý cho TP. Cần Thơ; Rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 103/2018/NQ-CP ngày 7/8/2018 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP. Cần Thơ…