Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công

Ngọc Ánh

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2216/QĐ-BTC công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quyết định số 2216/QĐ-BTC đã công bố 01 chế độ báo cáo định kỳ bị bãi bỏ tại Phụ lục số 11 ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 của Bộ Tài chính (số thứ tự 08) và 02 chế độ báo cáo định kỳ mới trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Theo đó, bãi bỏ báo cáo về việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm. Đồng thời, công bố chế độ báo cáo định kỳ mới gồm: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ) và Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hàng năm.

Đối với Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ), đối tượng thực hiện báo cáo là các bộ, cơ quan trung ương; Các sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý; Các Sở Tài chính; Cơ quan kiểm soát, thanh toán các cấp; Các chủ đầu tư.

Trong đó, báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương, cơ quan nhận báo cáo là Bộ Tài chính. Báo cáo của các sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý, cơ quan nhận báo cáo là cơ quan tài chính cùng cấp. Báo cáo của các Sở Tài chính, cơ quan nhận báo cáo là Bộ Tài chính, cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp trung ương.

Đối với báo cáo của cơ quan kiểm soát, thanh toán các cấp, cơ quan nhận báo cáo là cơ quan tài chính cùng cấp. Đối với báo cáo của chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án), cơ quan nhận báo cáo là bộ, cơ quan trung ương, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư (trường hợp được phân cấp quản lý), sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý.

Về Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hàng năm, đối tượng thực hiện báo cáo là các bộ, cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Bộ Tài chính là cơ quan nhận báo cáo này.