Bộ Tài chính cụ thể hóa các nhiệm vụ triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

PV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020 về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quyết định 1874/QĐ-BTC được ban hành nhằm tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong toàn Ngành, quán triệt sâu sắc, toàn diện tầm nhìn định hướng và cụ thể hóa các nhiệm vụ mà Bộ Tài chính được phân công tại Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ chủ trì chuyển đổi nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội, lan truyền từ điểm tới diện, từ một nhóm tổ chức, cá nhân tiên phong tới cộng đồng, bằng những câu huyện thành công điển hình có tính thuyết phục cao.

Theo đó, tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.

Một nhiệm vụ khác do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện là kiến tạo thể chế theo hướng khuyến khích, sẵn sàng chấp nhận sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh số, thúc đẩy phương thức quản lý mới đối với những mối quan hệ mới phát sinh.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai quyết liệt Quyết định số 843/QĐ-BTC ngày 12/6/2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ phải nghiên cứu chính sách, quy định cụ thể về thuế, phí để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng, cung cấp các dịch vụ số; Xây dựng tài chính điện tử và thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, bền vững; Triển khai ứng dụng toàn diện công nghệ số trong các ngành thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán; Thúc đẩy hoạt động bảo hiểm rủi ro cho chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng và giao dịch trên không gian mạng.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ phân công tại kế hoạch hành động. Trường hợp cần thiết, thủ trưởng các đơn vị xem xét, quyết định việc ban hành kế hoạch hành động của đơn vị đảm bảo cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.