Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, địa phương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 12330/BTC-QLCS gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

Bộ Tài chính đề nghị rà soát danh sách các trụ sở của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 mà đến nay vẫn chưa được bố trí, sắp xếp.
Bộ Tài chính đề nghị rà soát danh sách các trụ sở của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 mà đến nay vẫn chưa được bố trí, sắp xếp.

Công văn nêu rõ, ngày 12/9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Để triển khai việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất nêu tại Nghị quyết, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương rà soát danh sách các trụ sở của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 mà đến nay vẫn chưa được bố trí, sắp xếp, sử dụng hoặc thanh lý theo nội dung tại Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về xử lý tài sản công.

Bộ Tài chính đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan khác ở Trung ương có cơ quan, đơn vị đóng tại địa phương khẩn trương rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất, phối hợp với các địa phương có liên quan và Bộ Tài chính xem xét phê duyệt hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Đồng thời, thực hiện phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo thời hạn theo nội dung Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15.

Theo quy định tại Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu khẩn trương rà soát danh sách các trụ sở của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 mà đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hoặc thanh lý để xử lý.

Theo đó, đối với các trụ sở có khả năng chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng thì khẩn trương làm thủ tục bàn giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu; lập kế hoạch, dự toán, cấp bổ sung kinh phí phục vụ việc cải tạo, chuyển đổi công năng, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng mục đích sử dụng mới.

Đối với các trụ sở vượt quá tiêu chuẩn, định mức sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhưng không thể bán đấu giá thì phải báo cáo và được sự đồng ý của UBND cấp tỉnh đối với các trụ sở do địa phương quản lý hoặc Bộ, ngành chủ quản đối với trụ sở của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp; được xem xét cấp bổ sung kinh phí duy trì trụ sở theo khả năng cân đối của ngành, địa phương.

Tổ chức bán đấu giá các trụ sở dôi dư, không sử dụng để bổ sung kinh phí cho địa phương. Chính phủ chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn việc thực hiện thủ tục thanh lý, bán đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất tại các trụ sở công thuộc diện này, bảo đảm đơn giản thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tránh gây lãng phí, giảm giá trị do hư hỏng, tài sản xuống cấp.

Các địa phương chủ động cân đối, bố trí nguồn ngân sách để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc được tiếp tục sử dụng phục vụ hoạt động của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp phù hợp với quy hoạch của địa phương...

Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các cơ quan khác ở trung ương có cơ quan, đơn vị đóng tại địa phương, căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức, nhu cầu sử dụng công sở, khẩn trương rà soát, thực hiện phương án xử lý các trụ sở, nhà đất công thuộc thẩm quyền quản lý tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp mà nay không có nhu cầu sử dụng, hoàn thành trước ngày 01/01/2023.

Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 cũng quy định, hết thời hạn này mà chưa hoàn thành thì làm thủ tục chuyển giao các trụ sở này cho UBND cấp tỉnh nơi có trụ sở quản lý để thực hiện sắp xếp, quản lý, sử dụng theo nhu cầu của địa phương.