Quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả

Huy An

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đồng Nai gửi đến trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công; quản lý, sử dụng tài sản công khi xác định giá khởi điểm để bán đấu giá...

công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã dần đi vào nề nếp. Ảnh minh họa.
công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã dần đi vào nề nếp. Ảnh minh họa.

Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị với Bộ Tài chính cần tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật đối với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất công, tránh tình trạng các khu đất công được giao cho tư nhân sử dụng sai mục đích. Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm và cưỡng chế thu hồi đất công cho Nhà nước nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trên lĩnh vực này.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, nhằm khai thác có hiệu quả quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, chấn chỉnh và duy trì việc quản lý, sử dụng nhà, đất đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-TTg ngày 19/01/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định, việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021) thay thế cho Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 và Thông tư số 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 theo thẩm quyền.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, trong đó, có việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 8238/BTC-QLCS ngày 26/7/2021 gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tại Công văn này, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan có liên quan tập trung thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và kiểm tra tình hình thực tế thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cũng liên quan tới vấn đề quản lý tài sản công, ngày 22/12/2021, Bộ Tài chính có Công văn số 14504/BTC-QLCS về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo xử lý dứt diểm trình trạng sử dụng chưa đúng quy định (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở, sử dụng sai mục đích…).

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công, quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về thẩm định giá và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công khi xác định giá khởi điểm để bán đấu giá.

Như vậy, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đã có các quy định chặt chẽ về việc quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất của cơ quan, người có thẩm quyền. Đồng thời, đã thiết lập một cách tương đối đầy đủ, đồng bộ các chế tài để xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất (như: sử dụng sai mục đích thì thực hiện thu hồi và có quy định về cưỡng chế thu hồi).

Trên cơ sở các quy định trên, Bộ Tài chính cho rằng, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã dần đi vào nề nếp; các vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công đã được kiềm chế, giảm bớt nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp quy định của pháp luật.