Bộ Tài chính đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước

PV.

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban chỉ đạo 127 Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác đảm bảo hiệu quả xử lý tài sản nhà nước, tránh hư hỏng, thất thoát, lãng phí tài sản, kịp thời tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Theo công văn trên, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban chỉ đạo 127 Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các công việc sau:

Thứ nhất, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn trương rà soát các loại tài sản nhà nước thuộc đối tượng phải xử lý (điều chuyển, bán, thanh lý) theo quy định của pháp luật để trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý hoặc tổ chức xử lý theo quy định của pháp luật đảm bảo kịp thời, đặc biệt lưu ý đối với tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, hàng hóa tồn đọng, hàng từ bỏ, thất lạc tại các cảng biển, cảng hàng không, kho ngoại quan….

Thứ hai, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan trung ương trên địa bàn thực hiện việc xác định giá trị tài sản bán, thanh lý, thực hiện các thủ tục liên quan đến nhà, đất khi điều chuyển, bán và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, chỉ đạo thực hiện rà soát tài khoản tạm thu, tạm giữ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Đối với các trường hợp đã hoàn tất việc xử lý phải khẩn trương quyết toán, chuyển tiền nộp ngân sách nhà nước. Đối với các trường hợp cơ quan, đơn vị được phép sử dụng số tiền trên tài sản tạm thu, tạm giữ để tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng cơ sở mới… nhưng chưa có dự toán, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chuyển nộp ngân sách nhà nước.

Thứ tư, đối với các loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước là tài sản quý hiếm phải chuyển giao cho cơ quan chuyên ngành xử lý, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp, báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 15/10/2013 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án quản lý, xử lý.

Thứ năm, đối với các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.