Bộ Tài chính hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Song Ngư

Đây là một trong những nội dung chính trong Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật tài chính năm 2020 vừa được Bộ Tài chính ban hành. Thời gian qua, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các Tổng cục, Cục, vụ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng DN ổn định và phát triển.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV của Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Tài chính không ngừng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV. Trong đó, ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 2795/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DNNVV năm 2020 của Bộ Tài chính. Mục tiêu của Quyết định này nhằm hỗ trợ cho các DN được tiếp cận thông tin pháp luật, các quy trình của pháp luật tài chính liên quan chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của DN. Đồng thời, đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Nghị định số 55/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người nộp thuế, người khai hải quan và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của DN trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN...

Về hình thức và nội dung trọng tâm, Bộ Tài chính giao các Tổng cục, Cục, Vụ tổ chức các cuộc hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật; trao đổi, thảo luận, tọa đàm lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; biên soạn ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, viết tin, bài giới thiệu trên các báo và tạp chí.

Theo đó, đối với các chính sách thuế và hải quan, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế và các đơn vị có liên quan tập trung tổ chức hỗ trợ pháp lý cho DN, trong đó tập trung vào Luật Quản lý thuế số 38/2012/QH14 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; Nghị quyết số 94/2012/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không có khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Đối với các chính sách liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan tổ chức hỗ trợ pháp lý cho DN, trong đó tập trung thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DN đối với Luật Chứng khoán (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.

Đối với các chính sách liên quan đến lĩnh vực giá, Cục Quản lý Giá chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan tập trung tổ chức hỗ trợ pháp lý cho DN, trong đó tập trung vào Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Thông tư quy định giá tối đa sản phẩm dịch vụ, công ích thủy lợi; Thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho một số địa phương...

Đối với các chính sách bảo hiểm, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan tổ chức hỗ trợ pháp lý cho DN, trong đó tập trung thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DN đối với Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 1/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị kịp thời thông tin pháp luật và đối thoại giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật cho DN, người nộp thuế, người khai hải quan. Đẩy mạnh hoạt động giải đáp, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của DN trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính, đặc biệt là các vướng mắc mới phát sinh.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng giao các Tổng cục, Cục, Vụ chức năng tiếp nhận kiến nghị của DN (bao gồm DNNVV) liên quan đến các quy định của pháp luật về thuế, hải quan, chứng khoán trên cơ sở đó tổ chức Hội nghị đối thoại DN để tháo gỡ khó khăn, giải đáp vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, cập nhật đầy đủ kịp thời thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật tài chính mới được ban hành để tuyên truyền tới cộng đồng DN. Các cơ quan báo chí của Ngành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật tài chính cho cộng đồng các DNNVV trên các phương tiện đại chúng, trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền các đề xuất chính sách mới; phản ánh các ý kiến đóng góp của người dân và DN trong quá trình soạn thảo văn bản. Các đơn vị thuộc Bộ tổ chức tiếp nhận các vướng mắc, kiến nghị và giải đáp pháp luật cho DNNVV thông qua các hình thức: Giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật...

Tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, ngày 7/8/2020, Bộ Tài chính tiếp tục có Quyết định 1173/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật tài chính năm 2020. Trong Kế hoạch này, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị kịp thời thông tin pháp luật và đối thoại giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật cho DN, người nộp thuế, người khai hải quan. Đẩy mạnh hoạt động giải đáp, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của DN trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính, đặc biệt là các vướng mắc mới phát sinh. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị chủ trì soạn thảo thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, hỗ trợ pháp lý cho DNNVV là việc bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện các hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của DN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.