Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ

Bảo Thương

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 1575/BTC-TCCB gửi các Tổng cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ về việc tăng cường công tác tổ chức cán bộ.

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngày 28/11/2023.
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngày 28/11/2023.

Tại Văn bản số 1575/BTC-TCCB, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, quy trình về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính trong công tác cán bộ và kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công chức công vụ, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các chấn chỉnh của Bộ Tài chính; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm thủ trưởng các đơn vị để xảy ra sai phạm, đơn vị tham mưu và cá nhân công chức có sai phạm trong tham mưu công tác tổ chức cán bộ.

Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn để kịp thời cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và các quy định của hệ thống ngành dọc, giúp cho công chức làm nhiệm vụ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ kịp thời trao đổi kinh nghiệm, hiểu đúng, làm đúng các quy định, quy trình liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính), đến dự và chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: "Nếu muốn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao thì chúng ta cần làm tốt các nội dung quản lý cán bộ từ tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự đến công tác đào tạo, thi đua khen thưởng. Vụ Tổ chức cán bộ cần chủ động nghiên cứu, tham mưu trình Bộ trong tuyển chọn, tiếp nhận cán bộ, công chức. Việc đề bạt, điều động, bổ nhiệm phải đúng người, đúng việc."

Bộ trưởng cũng lưu ý cần chú trọng về công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ, công chức Ngành cũng như chủ động tham mưu trong công tác khen thưởng, kỷ luật và giám định, tổ chức kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý cán bộ công chức của Ngành…