Bộ Tài chính thành lập 02 Tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 267/QĐ-BTC về việc thành lập 2 Tổ công tác giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công luôn được ngành Tài chính chú trọng. Ảnh: internet
Công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công luôn được ngành Tài chính chú trọng. Ảnh: internet

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân

Theo Quyết định, Tổ công tác số 01 do ông Chu Đức Lam - Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính làm Tổ trưởng và đại diện một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Tổ này sẽ giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các dự án đầu tư xây dựng của các đơn vị thuộc Bộ.

Tổ công tác số 02 do ông Nguyễn Việt Hà - Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính làm Tổ trưởng và đại diện một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Tổ công tác này sẽ giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các dự án công nghệ thông tin, mua sắm tài sản của các đơn vị thuộc Bộ.

02 tổ công tác nêu trên có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát các chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định có liên quan. Đồng thời, tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công; kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Các tổ công tác còn có nhiệm vụ đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được Lãnh đạo Bộ giao.

Theo Quyết định, trước ngày 05 hàng tháng, các tổ công tác tổng hợp báo cáo kết quả đôn đốc, giám sát và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo Bộ qua Cục Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo cùng với Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công hàng năm theo quy định.

Rõ quyền hạn, trách nhiệm

Bên cạnh các nhiệm vụ, 02 tổ công tác này có quyền yêu cầu các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo, cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu các dự án của các đơn vị thuộc Bộ; báo cáo tình hình thực hiện, cam kết giải ngân của các dự án.

Tổ trưởng Tổ công tác được lựa chọn giám sát trực tiếp tại một số dự án để làm việc tìm hiểu kỹ thực trạng, xác định rõ các vướng mắc, điểm nghẽn ở cơ sở, thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đó trực tiếp tổng hợp các vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Tùy thuộc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, Tổ trưởng Tổ công tác có thể mời thêm Lãnh đạo và Chuyên viên một số Cục, Vụ thuộc Bộ, thuộc Tổng cục có liên quan để phối hợp thực hiện.  

Quyết định của Bộ Tài chính cũng đưa ra nguyên tắc, chế độ làm việc, cũng như trách nhiệm của thành viên Tổ công tác. Theo đó, tổ trưởng, tổ phó và các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về kết quả hoạt động của Tổ công tác. Đồng thời, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, điều hành hoạt động của Tổ công tác; xây dựng kế hoạch giám sát, đôn đốc; phân công nhiệm vụ cho Tổ phó và các thành viên Tổ công tác; đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tổ trưởng có trách nhiệm triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Tổ công tác, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và các vấn đề đưa ra thảo luận ở Tổ công tác, ký các văn bản của Tổ công tác...

Tổ phó thường trực Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ do Tổ trưởng Tổ công tác phân công; Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tổ công tác theo phân công của Tổ trưởng Tổ công tác hoặc khi được Tổ trưởng Tổ công tác ủy quyền...

Tổ phó Tổ công tác và các Thành viên Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án; Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ trưởng, Tổ phó thường trực; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ công tác khi có thông báo mời họp.