Giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách năm 2023 đạt hơn 96% kế hoạch

Thùy Linh

Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến hết tháng 1/2024, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2023 là 638.315,9 tỷ đồng, bằng 96,2% kế hoạch được giao.

Tính đến hết tháng 1/2024, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2023 là 638.315,9 tỷ đồng, bằng 96,2% kế hoạch được giao. Ảnh: Thùy Linh.
Tính đến hết tháng 1/2024, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2023 là 638.315,9 tỷ đồng, bằng 96,2% kế hoạch được giao. Ảnh: Thùy Linh.

Trong công tác kiểm soát, thanh toán thuộc kế hoạch năm 2023, đối với chi thường xuyên, tính đến ngày 31/1/2024, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát, thanh toán đạt 1.075.891 tỷ đồng, bằng 90,8% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Còn với chi đầu tư, tính đến ngày 31/1/2024, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2023 là 638.315,9 tỷ đồng, bằng 96,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua; bằng 84,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN.

Với kết quả kiểm soát, thanh toán thuộc kế hoạch năm 2024, trong chi thường xuyên, tính đến ngày 31/1/2024, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát, thanh toán đạt 104.239 tỷ đồng, bằng 8,2% dự toán chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Trong chi đầu tư, tính đến ngày 31/1/2024, dự kiến lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 là 16.889,1 tỷ đồng, bằng 2,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 656.144,5 tỷ đồng); bằng 4,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 687.309,4 tỷ đồng).

KBNN cũng cho biết, tính đến hết ngày 31/1/2024, dự toán chi đầu tư phát triển năm 2024 của các bộ ngành, địa phương đã nhập trên hệ thống TABMIS đạt 60,8% dự toán Quốc hội giao kiểm soát chi qua KBNN.

KBNN cũng đang tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) rà soát báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ 2023, tham gia thẩm định quyết toán với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính. Đồng thời, thực hiện tổng hợp báo cáo kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư 13 tháng năm 2023 và dự kiến số giải ngân 2 tháng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.