Bộ Tài chính thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính


Ngày 14/4/2021, Bộ Tài chính đã ban Quyết định số 810/QĐ-BTC thành thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ban soạn thảo và Tổ biên tập có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1480/QĐ- BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ được giao và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Quyết định thành lập Ban soạn thảo gồm 23 thành viên, Tổ biên tập gồm 32 thành viên đại diện các cơ quan chức năng của Bộ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn làm Trưởng ban Ban soạn thảo.