Bộ Tài chính: Thông tin tài chính sẽ được công bố và tiếp cận chủ động hơn

BD

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 2239/QĐ-BTC ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin một cách chủ động, nhanh chóng và thuận tiện.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Quyết định nhằm tạo sự phù hợp, đồng bộ giữa các quy định tại Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin một cách chủ động, nhanh chóng và thuận tiện. Qua đó, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời thực hiện chức năng giám sát nhà nước, giám sát và phản biện xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Bộ Tài chính.

Quy chế gồm 6 Chương, 27 Điều quy định việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân; xác định đơn vị đầu mối cung cấp thông tin, việc chuyển giao thông tin của các đơn vị tạo thông tin cho đơn vị đầu mối cung cấp thông tin; việc phân loại thông tin được cung cấp; trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp thông tin…

Theo đó, Văn phòng Bộ là đầu mối cung cấp thông tin đối với những thông tin do Bộ Tài chính tạo ra và thông tin do các Vụ thuộc Bộ tạo ra trong trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp tại cơ quan Bộ. Các Cục, Tổng cục (và tương đương) thuộc Bộ có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra đối với trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin tại đơn vị.

Quy chế cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị trong việc cung cấp thông tin và phối hợp cung cấp thông tin. Các đơn vị làm đầu mối cung cấp thông tin có trách nhiệm tổ chức thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân; bố trí cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin; tổ chức giải thích, hướng dẫn, thông báo cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin…

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định cụ thể về việc cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện; thông tin về đầu mối cung cấp thông tin, nơi tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin lên Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có thể dễ dàng theo dõi, cập nhật thông tin, thực hiện quyền tiếp cận thông tin của mình.