Bộ Tài chính thông tin về tình hình xây dựng 3 Luật Thuế sửa đổi


Bộ Tài chính vừa có thông tin mới nhất về tình hình xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Đối với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Tài chính hiện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Bộ Tài chính cũng đã có Công văn số 1910/BTC-CST ngày 23/02/2024 gửi Bộ Tư pháp để bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024 đối với đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).

Với Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), ngày 4/1/2024, Bộ Tài chính đã có Công văn số 127/BTC-CST gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về hồ sơ dự án Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, đồng thời gửi đăng dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các nội dung dự kiến sửa đổi tập trung vào các vấn đề liên quan đến: người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, giá tính thuế, thuế suất thuế giá trị gia tăng và việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng… Qua đó, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước liên quan đến cải cách chính sách thuế; khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng thời gian qua, tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật về thuế; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các pháp luật liên quan và yêu cầu cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng bền vững và phù hợp với xu hướng cải cách thuế của quốc tế.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Với Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Bộ Tài chính đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Hiện Bộ Tài chính đã có Công văn số 1601/BTC-CST ngày 6/2/2024 gửi Bộ Tư pháp để bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024 đối với đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).