Bộ Tài chính tiếp nhận kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trực tuyến

Trần Huyền

Để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, hiện nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành và có thể tiếp nhận kê khai giá hàng hóa, dịch vụ tại Bộ Tài chính qua hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 12398/BTC-QLG gửi các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá hàng hóa, dịch vụ tại Bộ Tài chính về việc kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cho biết, để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, hiện Bộ Tài chính đã hoàn thành và có thể tiếp nhận kê khai trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Bộ Tài chính có thể lựa chọn kê khai giá hàng hóa, dịch vụ tại Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có thể truy cập theo đường dẫn http://dvctt.mof.gov.vn hoặc http://www.mof.gov.vn chọn chuyên mục “Thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến”. Tại mục Dịch vụ công trực tuyến ngành Tài chính, chọn “Tài chính chung”, chọn “Lĩnh vực quản lý giá".

Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian nộp văn bản kê khai giá. Vì vậy, Bộ Tài chính khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá thông qua trang Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Tài chính đề nghị các tổ chức, cá nhân căn cứ các quy định về kê khai giá tại Mục 5 Kê khai giá - Điều 14, 15, 16, 17 Thông tư số 56/2014/TT-BTC, Khoản 5, 6, 7 Điều 1, Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 233/2016/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện kê khai giá trực tuyến và sử dụng dịch vụ công trực tuyến kê khai giá tại trang thông tin dịch vụ công trực tuyến kê khai giá của Bộ Tài chính tại đường dẫn nêu trên để thực hiện.

Sau khi thực hiện đăng nhập bằng tài khoản được cấp, tổ chức, cá nhân tiến hành các bước theo hướng dẫn để kê khai giá trực tuyến trên Trang thông tin dịch vụ công trực tuyến.