Bộ Tài chính tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất

Ngọc Ánh

Để thực hiện cấp bách, hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 23/7/2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thủ đô.

Để triển khai cấp bách, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 17/CT-UBND, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành Công văn số 8187/BTC-KHTC ngày 24/7/2021 yêu cầu các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính triển khai công việc trong bối cảnh dịch phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai kịp thời và phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19; Bộ Y tế; TP. Hà Nội và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 24/7/2021, thủ trưởng các đơn vị căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao, khối lượng, tính chất công việc và số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị để xây dựng kế hoạch, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.

Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở và phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được thường xuyên và thông suốt.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu, dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết; các cuộc họp cần thực hiện thì tổ chức họp trực tuyến. Đồng thời, tạm dừng việc tiếp khách tại Trụ sở Cơ quan Bộ; trường hợp cần xử lý công việc quan trọng, cấp bách, thủ trưởng đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách trước khi thực hiện. 

Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan của Bộ đảm bảo công nghệ thông tin phục vụ làm việc, họp bằng hình thức trực tuyến, cũng như đảm bảo các chỉ đạo điều hành của Bộ được kịp thời, thông suốt.

Đồng thời, Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ trong việc cài đặt, sử dụng các chương trình ứng dụng để đảm bảo việc làm việc từ xa của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thuận tiện, nhanh chóng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính giao Cục Kế hoạch - Tài chính tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.