Bộ Tài chính triển khai xây dựng luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng, tiến độ

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa có Thông báo kết luận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Trong đó, Lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp để bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông báo nêu rõ, đối với dự án Luật Giá (sửa đổi) do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, Cục Quản lý giá có trách nhiệm chủ trì soạn thảo dự án Luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2022 trình Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội là tháng 9/2022.

Trong quá trình soạn thảo, Cục Quản lý Giá có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ để bảo đảm chất lượng và tiến độ quy định. Đặc biệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trong đó, lưu ý thực hiện các quy định liên quan đến hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đặc biệt là việc trình kèm các dự thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành).

Ngoài ra, xây dựng kế hoạch soạn thảo phù hợp với các mốc thời gian trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội; thực hiện đúng quy trình soạn thảo, trình tự trình dự án các cấp có thẩm quyền (Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội) từ việc tổng kết, đánh giá thực tiễn đến việc tổ chức lấy ý kiến tham gia (đặc biệt là việc lấy ý kiến tham gia của các đối tượng có liên quan đến việc thực thi Luật).

Cục Quản lý Giá thực hiện đúng quy trình soạn thảo, trình tự trình dự án các cấp có thẩm quyền từ việc tổng kết, đánh giá thực tiễn đến việc tổ chức lấy ý kiến tham gia; xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của văn bản phải nêu rõ các vấn đề chủ yếu được đặt ra và mục tiêu của chính sách dự kiến, từ đó hình thành các phương án và lựa chọn phương án tối ưu để giải quyết vấn đề trên cơ sở đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường, hệ thống pháp luật, tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tác động khác; tổng hợp ý kiến tham gia, nghiên cứu tiếp thu và giải trình các ý kiến không tiếp thu khi trình dự án Luật.

Vụ Pháp chế có trách nhiệm tham gia trong quá trình soạn thảo về dự án Luật trước khi trình Bộ Tài chính trình Chính phủ; phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, tuân thủ đúng quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ chuẩn bị hồ sơ về dự án để đề nghị tổ chức, cơ quan góp ý kiến, đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các dự án luật, pháp lệnh do các bộ, ngành chủ trì soạn thảo, Lãnh đạo Bộ giao các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chủ trì tham gia ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 do các bộ, ngành chủ trì nghiên cứu, soạn thảo.

Các đơn vị được giao chủ trì tham gia ý kiến có trách nhiệm phân công cán bộ bám sát tiến độ nghiên cứu xây dựng dự án luật, pháp lệnh do các bộ, ngành chủ trì để tham gia ý kiến kịp thời. Trong quá trình tham gia ý kiến, các đơn vị cần lưu ý tập trung vào các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài chính như: thu, chi ngân sách nhà nước; các chế độ chính sách có ảnh hưởng tới thu, chi ngân sách nhà nước; việc lập và sử dụng quỹ có nguồn thu từ ngân sách; các quy định hoặc ưu đãi về thuế, phí, lệ phí; việc thành lập thêm tổ chức bộ máy; về giá cả, tiền lương, trợ cấp, phụ cấp;... và các nội dung liên quan đến cải cách hành chính.

Riêng đối với các dự án luật, pháp lệnh có dự kiến giao trách nhiệm chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho Bộ Tài chính, đơn vị được giao chủ trì tham gia dự án luật, pháp lệnh, cần kịp thời báo cáo Bộ Tài chính và đề xuất giao đơn vị chủ trì soạn thảo để phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo dự án nghiên cứu xây dựng dự thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trình kèm dự án luật, pháp lệnh, bảo đảm thời hạn trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trên cơ sở phê duyệt của Lãnh đạo Bộ về việc giao đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành, sao gửi Vụ Pháp chế để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp vào danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết dịnh ngay sau khi dự án luật được thông qua.

Tuỳ theo tiến độ, kết quả soạn thảo của cơ quan chủ trì, các đơn vị được giao chủ trì chủ động báo cáo Bộ dự thảo dự án luật, pháp lệnh và các ý kiến đã tham gia; đề xuất việc phải có ý kiến chính thức của Bộ Tài chính trong trường hợp dự thảo, dự án luật, pháp lệnh không đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về tài chính, ngân sách... Trường hợp cần bổ sung chính sách mới vào dự án luật phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt để thực hiện đánh giá tác động và phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.