Bộ Tài chính ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi văn bản điện tử

PV.

Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Quyết định số 1824/QĐ-BTC ngày 5/10 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Bộ Tài chính triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Nguồn: internet
Bộ Tài chính triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Nguồn: internet

Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, Bộ Tài chính đã đề ra kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Cục Tin học Thống kê tài chính và các đơn vị cấp Tổng cục phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư số cho các đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử theo lộ trình triển khai chương trình quản lý văn bản và điều hành.

Ngành Tài chính bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia; Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát trong gửi, nhận văn bản điện tử để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Trong đó, Cục Tin học Thống kê tài chính và Văn phòng Bộ phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, liên thông chương trình quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính với Trục liên thông văn bản quốc gia, hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

Cục Tin học Thống kê tài chính, Văn phòng Bộ và các cấp Tổng cục báo cáo hiện trạng Hệ thống tích hợp trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (eDocHub) và đề xuất phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ thuê dịch vụ Trục liên thông văn bản điện tử ngành Tài chính.

Theo Kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ tổ chức xây dựng, nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành phù hợp với Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, thống nhất kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Theo đó, Cục Tin học Thống kê, Văn Phòng Bộ chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tại cơ quan Bộ nâng cấp chương trình quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan Bộ (edocTC) phù hợp với Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; Xây dựng mới các chức năng của chương trình quản lý văn bản và điều hành trên nền tảng Mobile App đáp ứng yêu cầu điều hành xử lý văn bản mọi lúc, mọi nơi.

Các đơn vị cấp Tổng cục, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ chủ trì rà soát, cập nhật yêu cầu nâng cấp, triển khai mở rộng chương trình quản lý văn bản và điều hành cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Thực hiện kết nối chương trình quản lý văn bản và điều hành của đơn vị với Hệ thống tích hợp trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính đáp ứng yêu cầu của Quyết định 28/2018/QĐ-TTg và các văn bản của Bộ Tài chính.

Cục Tin học Thống kê, Văn Phòng Bộ, các đơn vị cấp Tổng cục, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ triển khai mở rộng cho toàn ngành Tài chính phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ phục vụ công tác quản lý hồ sơ điện tử và thực hiện số hóa các hồ sơ tài liệu có giá trị vĩnh viễn đã được chỉnh lý; kết nối với chương trình quản lý văn bản điều hành để tiếp nhận các hồ sơ công việc điện tử...