Bộ Tài chính xây dựng thêm 195 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

PV.

Đó là nội dung trọng tâm tại Quyết định số 2204/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 21/11/2018 về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 ngành Tài chính tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2018-2019.

Trang Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin tiện tử Bộ Tài chính. Nguồn: MOF
Trang Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin tiện tử Bộ Tài chính. Nguồn: MOF

Theo đó, trong giai đoạn 2018-2019, Bộ Tài chính sẽ nâng cấp 93 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã triển khai lên mức độ 4. Trong đó, nâng cấp 15 thủ tục khối cơ quan Bộ Tài chính; 01 thủ tục lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; 06 thủ tục lĩnh vực hải quan; 15 thủ tục lĩnh vực thuế và 56 thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đồng thời, giai đoạn 2018-2019, Bộ Tài chính sẽ xây dựng mới 195 dịch vụ công mức độ 3, 4. Trong đó, 10 thủ tục thuộc về cơ quan Bộ; 03 thủ tục lĩnh vực kho bạc; 02 thủ tục lĩnh vực hải quan; 125 thủ tục lĩnh vực thuế; 54 thủ tục thuộc về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 01 thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý của Tổng cục Dữ trữ Nhà nước.

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vào giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính nói chung là hiện đại hóa tài chính nói riêng.

Qua đó, góp phần cắt giảm thời gian, chi phí trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; Giúp quá trình kiểm soát và xử lý hồ sơ được công khai, minh bạch; Xây dựng nền hành chính phục vụ, liêm chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử và cuộc Cách mạng Khoa học Công nghệ 4.0 của ngành Tài chính.