Bộ Tài chính yêu cầu các DN kinh doanh LPG đầu mối thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký giá

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Ngày 4/10, Bộ Tài chính có công văn 13548/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối về hồ sơ đăng ký giá LPG tháng 10/2012.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối khi có thay đổi về đăng ký giá phải gửi Hồ sơ đăng ký giá đến Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính bằng một trong hai hình thức: Thư điện tử (phải có chữ ký điện tử), hoặc qua Fax; đồng thời gọi điện thoại tới Cục Quản lý giá để xác nhận thời gian gửi và nhận Hồ sơ. 

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 về bảng đăng ký mức giá cụ thể gắn với chất lượng hàng hoá dịch vụ, địa điểm bán hàng. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối bán lẻ LPG ghi rõ thương hiệu LPG chai trong phần tên hàng hoá dịch vụ của phụ biểu “Giải trình lý do điều chỉnh giá hàng hoá, dịch vụ đăng ký giá” tại Phụ lục 4. Các thương hiệu LPG chai khác nhau có mức giá khác nhau (nếu có) được lập thành các phụ biểu riêng và giải trình lý do điều chỉnh giá riêng.

Căn cứ vào quy định đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đăng ký giá tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính và quy định của Chính phủ về nghĩa vụ của tổng đại lý kinh doanh LPG tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối kịp thời công khai thông tin về giá sau mỗi lần điều chỉnh giá bán LPG (đặc biệt là giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng thống nhất trong toàn hệ thống Tổng đại lý, đại lý và cửa hàng kinh doanh LPG) trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện niêm yết giá theo quy định.