Bố trí dự phòng đầu tư công trung hạn cho các dự án quan trọng, cấp thiết

Trần Huyền

Uỷ ban Tài chính Ngân sách cho rằng, việc Chính phủ đề nghị cho phép sử dụng 18.220 tỷ đồng nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 phù hợp với quy định về đầu tư công. Các dự án được bố trí nguồn vốn này là các dự án quan trọng, cấp thiết để triển khai thực hiện các kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo thẩm tra.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo thẩm tra.

Sáng 27/6, trình bày Báo cáo thẩm tra về việc sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án đầu tư công, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị Chính phủ rà soát, đề xuất phân bổ, bố trí sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đã được quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Về đề nghị cho phép sử dụng 18.220 tỷ đồng nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, đề xuất này phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 51 của Luật Đầu tư công, khoản 6 Điều 6 của Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội. Đồng thời, danh mục các dự án kèm theo Tờ trình của Chính phủ đã được cấp có thẩm quyền đồng ý về chủ trương.

Theo báo cáo của Chính phủ, đây là các dự án quan trọng, cấp thiết để triển khai thực hiện các kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Uỷ ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm về việc rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đảm bảo bố trí nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo triển khai hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và không để thất thoát, lãng phí.

Về các dự án chưa cân đối đủ nguồn vốn để phê duyệt chủ trương đầu tư (phần vốn còn thiếu sau khi cân đối từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 vượt hạn mức 20% theo quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật Đầu tư công), Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban cho rằng, việc sử dụng vốn cho các dự án vượt quá mức 20% theo quy định của Điều 89 Luật Đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền đồng ý về chủ trương; bên cạnh đó, Chính phủ đã giải trình sẽ cân đối các nguồn vốn khác để bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Do vậy, Uỷ ban Tài chính Ngân sách, kiến nghị Quốc hội cho phép hoàn thiện thủ tục đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư các dự án căn cứ nguồn vốn và mức vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 dự kiến bố trí cho các dự án, nguồn vốn giai đoạn 2026 - 2030 và các nguồn vốn khác để bảo đảm cân đối vốn đầu tư theo quy định. Đồng thời, Uỷ ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án, bảo đảm nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để bố trí đủ số vốn còn thiếu so với dự kiến tổng mức đầu tư của các dự án theo đúng quy định của pháp luật. 

Đối với Dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân các cấp (giai đoạn 1), với tổng mức đầu tư là hơn 5.873 tỷ đồng, trong đó dự kiến bố trí từ nguồn tăng thu là 1.300 tỷ đồng, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, đây không phải là 01 dự án đầu tư mà bao gồm nhiều dự án đầu tư, được triển khai trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Do đó, Uỷ ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc xem xét, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân nguồn vốn.

Từ những phân tích trên, Uỷ ban Tài chính, Ngân sách kiến nghị Quốc hội cho phép sử dụng 18.220 tỷ đồng dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023; đồng thời, cho phép hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án từ nguồn dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023.

Riêng các dự án chưa cân đối đủ nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư, vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công, Uỷ ban kiến nghị Quốc hội cho phép cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án căn cứ nguồn vốn và mức vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 dự kiến bố trí cho dự án, nguồn vốn giai đoạn 2026 - 2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có). Giao Chính phủ bảo đảm nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để bố trí đủ số vốn còn thiếu so với dự kiến tổng mức đầu tư của các dự án theo đúng quy định của pháp luật.