Bố trí xe ô tô công cho khối Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện

Huyền Thu

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã bao quát được các trường hợp sử dụng xe ô tô công, trong đó có các chức danh thuộc khối Mặt trận, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Liên đoàn lao động cấp huyện.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kiến nghị tới Kỳ họp thứ 1 Quốc hội Khóa XV, cử tri tỉnh Quảng Nam cho biết, trên thực tế, Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện là khối cơ quan (gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn lao động huyện và các hội) thường xuyên đi công tác cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện công tác tôn giáo, dân tộc thiểu số, bầu cử, cứu thương, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

Do đó, việc không được bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung gây nhiều khó khăn, trở ngại trong công tác. cử tri tỉnh Quảng Nam đề nghị sớm sửa đối, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định về tiêu chuắn, định mức sử dụng xe ô tô theo hướng bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung cho khối Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, Điều 8 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ đã quy định cụ thể các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác bao gồm: Chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25; Chức danh là ủy viên (thành viên) Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế; Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh tương đương tại doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP nêu rõ, trường hợp cần thiết do yêu cầu công tác cần bố trí xe ô tô cho các đối tượng không thuộc quy định nêu trên đi công tác thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước xem xét, quyết định.

Các chức danh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và trường hợp quy định nêu trên được bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung hoặc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính cho biết, các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác. Trường hợp cần thiết do yêu cầu công tác cần bố trí xe ô tô cho các đối tượng không thuộc các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 đi công tác thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định.

Đối với cả hai trường hợp nêu trên (bao gồm cả các chức danh thuộc khối Mặt trận, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Liên đoàn lao động cấp huyện) khi cần thiết do yêu cầu công tác cần bố trí xe ô tô đi công tác thì Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung (nếu có) hoặc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ đã quy định bao quát được các trường hợp. Bộ Tài chính đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thông tin tới cử tri để biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.