Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động bầu cử

PV.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, trong giai đoạn từ nay đến ngày hoàn thành công tác hiệp thương xác định danh sách những người ứng cử (trước 22/4/2016), Bộ Văn hóa yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền về tiêu chuẩn của người đại biểu dân cử; quyền bầu cử, ứng cử của công dân; về việc bảo đảm nguyên tắc dân chủ, bình đẳng trong việc hiệp thương xác định danh sách những ứng cử viên; về quyền và trách nhiệm của người dân trong việc tham gia Hội nghị cử tri nơi cư trú và nơi làm việc của những người tham gia ứng cử.

Từ ngày 23/4 đến ngày 22/5/2016, cần tập trung tuyên truyền về tiêu chuẩn của người đại biểu dân cử; về công tác vận động bầu cử; về quyền và nghĩa vụ của cử tri; về cách thức tiến hành bầu cử; về không khí ngày bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương, tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia bỏ phiếu, sáng suốt trong việc thực hiện quyền bầu cử, không bỏ phiếu thay cho người khác.

Trong giai đoạn từ ngày 23/5 đến ngày 15/6/2016, cần tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử, phản ánh dư luận trong nước và quốc tế về kết quả bầu cử.

Về công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan thông tấn, báo chí cần tập trung diện tích, thời lượng cho hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử.

Các đơn vị treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích; tổ chức tuyên truyền lưu động với nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tổ chức các cuộc triển lãm, văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, chủ động, sáng tạo trong tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử phù hợp với điều kiện của địa phương trong đó chú ý hình thức như: thi tìm hiểu về pháp luật bầu cử, về các kỳ bầu cử; tổ chức hướng dẫn thực hiện quyền bầu cử cho các đoàn viên thanh niên tham gia bầu cử lần đầu.