Cá nhân nào phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế?


Đối tượng nào phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trực tiếp với cơ quan thuế là nội dung được nhiều người nộp thuế quan tâm trong thời điểm thực hiện quyết toán thuế năm 2019 hiện nay.

Một số cá nhân có nghĩa vụ trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế hoặc ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập. Nguồn: internet
Một số cá nhân có nghĩa vụ trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế hoặc ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập. Nguồn: internet

Thuế TNCN là loại thuế quyết toán theo năm. Căn cứ vào tổng thu nhập, loại thu nhập của người lao động và số thuế của các doanh nghiệp đã khấu trừ của người lao động trong tháng có phát sinh thuế TNCN, một số cá nhân có nghĩa vụ trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế hoặc ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập. Một số khác không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế TNCN nếu thuộc một trong các trường hợp sau: phát sinh số thuế phải nộp thêm; có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Điểm d Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định, cá nhân phải tự thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong các trường hợp sau:

Một là, cá nhân thuộc các trường hợp được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay nhưng đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN (trừ trường hợp chứng từ khấu trừ thuế đã bị thu hồi và hủy).

Hai là, cá nhân không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay, bao gồm: Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một người sử dụng lao động, đồng thời có thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng/tháng hoặc chưa khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ); Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại 02 đơn vị trở lên trong năm; Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập nhưng thực tế không còn làm việc tại đó đến hết năm 2019; Cá nhân trong năm không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng.

Ba là, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

Bốn là, cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp cá nhân xác định không phải nộp thêm thuế TNCN khi quyết toán hoặc có số thuế nộp thừa nhưng không có nhu cầu hoàn lại thì không cần phải thực hiện quyết toán thuế TNCN với cơ quan Thuế.