Bộ Tài chính công bố:

Các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng xăng, dầu nhóm 2710


(Tài chính) Ngày 04 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính có Công văn số 17728 /BTC-CST công bố các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tương ứng với giá các mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới.

Công văn này thay thế công văn số 837/BTC-CST ngày 19/1/2010 của Bộ Tài chính.
Download toàn bộ nội dung công văn tại đây.