Cách mạng Tháng Tám và hành trình đổi mới

Theo nhandan.com.vn

Cách đây tròn 72 năm, trong mùa thu lịch sử, ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, cả dân tộc triệu người như một, với khí thế như sấm rung chớp giật, nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

Khí thế, tinh thần và những bài học từ Cách mạng Tháng Tám vẫn đang tiếp thêm sức mạnh cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta trên hành trình Ðổi mới.
Khí thế, tinh thần và những bài học từ Cách mạng Tháng Tám vẫn đang tiếp thêm sức mạnh cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta trên hành trình Ðổi mới.

Với thành công vang dội đó, chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới cũng có thể tự hào rằng: Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi với hơn năm nghìn đảng viên đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền toàn quốc, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông - Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.

Cách mạng Tháng Tám thành công là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc ta được kế thừa, phát huy lên tầm cao mới trong cuộc đấu tranh do Ðảng ta tổ chức và lãnh đạo; là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén tạo thời cơ và chớp thời cơ nghìn năm có một, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Ðảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ ngày Ðảng ta ra đời (3/2/1930), dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đất nước ta, dân tộc ta đã giành được những thắng lợi vẻ vang, lập nên những kỳ tích trong suốt chiều dài lịch sử: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Chiến thắng Ðiện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975 thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước, non sông về một dải; công cuộc Ðổi mới đã đạt được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước vượt qua đói nghèo, vững bước vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hơn bảy mươi năm đã trôi qua, những bài học quý báu của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Ðặc biệt là bài học về công tác tư tưởng của Ðảng ta tạo nên sự thống nhất nhận thức và hành động của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên cơ sở một đường lối chính trị đúng đắn và tinh thần tự lực, tự cường, độc lập, tự chủ và sáng tạo. Bài học của thành công chính là ở chỗ Ðảng tạo được niềm tin tuyệt đối vào lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, mọi đảng viên đều tạo được niềm tin về sự hy sinh, đạo đức trong sáng của mình đối với quần chúng - không có niềm tin đó thì cách mạng không thể thành công.

72 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng tại Lễ Tuyên ngôn độc lập "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập", nhân dân ta đã đổ biết bao công sức, trí tuệ, hy sinh biết bao xương máu để giữ vững thành quả và thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám: Ðộc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Từ một nước nô lệ, Việt Nam đã trở thành một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, không ngừng vươn lên trong xây dựng, phát triển, đổi mới và hội nhập quốc tế. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia không ngừng tăng lên, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp. Thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của nhân dân ta trong 72 năm qua được nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế cảm phục, đánh giá cao, trở thành hành trang quý báu của dân tộc ta trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước hiện nay bên cạnh những thời cơ, thuận lợi đang có nhiều diễn biến rất phức tạp, thay đổi nhanh chóng. Hòa bình, hợp tác phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng còn tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định rất khó lường. Ðối với nước ta, các thế lực thù địch chống phá quyết liệt bằng chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" hết sức thâm độc, nguy hiểm. Bốn nguy cơ mà Ðảng ta chỉ ra vẫn tồn tại.

Hơn bao giờ hết, tình hình nêu trên đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, thống nhất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chúng ta tiếp tục quán triệt, nắm vững, dồn sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, "lợi ích nhóm"... phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhận thức sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại cùng những bài học thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, chúng ta càng tự hào về những thành tựu to lớn, những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong suốt 72 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ðảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Khí thế, tinh thần và những bài học từ Cách mạng Tháng Tám vẫn đang tiếp thêm sức mạnh cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta trên hành trình Ðổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.