Cần lưu ý gì khi thực hiện quyết toán thuế năm 2023?

Thùy Linh

Một số nội dung doanh nghiệp, cá nhân cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế năm 2023 như: chính sách, phương thức nộp hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân nên sắp xếp chủ động nộp hồ sơ sớm để tránh trường hợp tập trung số lượng lớn hồ sơ vào một số ngày cuối cùng.
Tổ chức, cá nhân nên sắp xếp chủ động nộp hồ sơ sớm để tránh trường hợp tập trung số lượng lớn hồ sơ vào một số ngày cuối cùng.

Để thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân của năm 2023, doanh nghiệp, người nộp thuế cần lưu ý một số nội dung như sau:

Thứ nhất, về mặt chính sách, khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 cơ bản không có sự thay đổi so với năm trước, về mẫu biểu kê khai quyết toán thuế tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng không thay đổi so với mẫu biểu trước đây.

Thứ hai, về phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế, hoàn toàn có thể thực hiện được bằng phương thức điện tử

Người nộp thuế là doanh nghiệp, cá nhân đã có tài khoản giao dịch điện tử nộp hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử mà không cần phải đến cơ quan thuế. Cơ quan thuế đang chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống hạ tầng mạng để đáp ứng tiếp nhận các hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân.

Thứ ba, về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế

Đối với doanh nghiệp: Thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân chậm nhất ngày 1/4/2024.

Đối với cá nhân có số thuế phải nộp thêm: Thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 2/5/2024.

Đối với cá nhân có số thuế nộp thừa, đề nghị hoàn thì không quy định về thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Cơ quan thuế khuyến cáo tổ chức, cá nhân nên sắp xếp chủ động nộp hồ sơ sớm để tránh trường hợp tập trung số lượng lớn hồ sơ vào một số ngày cuối cùng để đảm bảo hệ thống tiếp nhận hoạt động thông suốt.