Cần nghiên cứu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới

Nguyễn Linh

Sự xuất hiện của các công nghệ mới như 5G, IoT, dữ liệu lớn… đặt ra vấn đề cần nghiên cứu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới.

Một trong những nhiệm vụ chính về công tác tiêu chuẩn hóa là tạo nền móng chuyển đổi số.
Một trong những nhiệm vụ chính về công tác tiêu chuẩn hóa là tạo nền móng chuyển đổi số.

Theo thống kê của Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện có tổng cộng 125 quy chuẩn và 176 tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Các đối tượng áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn này là các sản phẩm, thiết bị, mạng, hệ thống, dịch vụ và lĩnh vực an toàn thông tin…

Trong đó, nhiều nhất là tiêu chuẩn và quy chuẩn với đối tượng tiêu chuẩn hóa là các sản phẩm, thiết bị trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin (85 quy chuẩn và 76 tiêu chuẩn).

Một trong những nhiệm vụ chính về công tác tiêu chuẩn hóa là tạo nền móng cho hoạt động chuyển đổi số. Theo định hướng, tới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ bổ sung thêm một số đối tượng tiêu chuẩn hóa mới, bao gồm một số công nghệ nền tảng (5G, IoT, dữ liệu lớn, điện toán đám mây…), tiêu chuẩn hóa nền tảng số và tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng.

Vụ Khoa học và Công nghệ nhận định, trong tương lai, các công nghệ liên quan tới chuyển đổi số, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ có xu hướng phát triển nhanh. Vai trò của các doanh nghiệp công nghệ số sẽ ngày càng được chú trọng. Các sản phẩm nội địa hóa cũng được chú trọng phát triển.

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ gắn chặt với các định hướng của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc đưa hạ tầng viễn thông số dịch chuyển thành hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, sáng tạo, đổi mới công nghệ cho các sản phẩm thương hiệu Việt Nam cũng như đảm bảo các vấn đề về an toàn thông tin mạng. Sự xuất hiện của các công nghệ mới như 5G, IoT, dữ liệu lớn… cũng đặt ra các vấn đề cần nghiên cứu về tiêu chuẩn, quy chuẩn mới.

Theo Vụ Khoa học và Công nghệ, cả nước hiện có 1 tổ chức chứng nhận, 1 tổ chức kiểm định và 33 tổ chức thử nghiệm trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Định hướng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông là củng cố hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm, trang thiết bị lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Để làm điều này, cần thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó có việc nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm/thử nghiệm trọng điểm, chuyên ngành theo định hướng chung của Nhà nước.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nghiên cứu, mở rộng và khai thác năng lực của các tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau để phục vụ xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa nhằm giảm chi phí, tiết kiệm thời gian.