Cần sớm công bố mức sống tối thiểu hàng năm làm căn cứ tính lương tối thiểu


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bộ, ngành chức năng sớm công bố mức sống tối thiểu của người lao động để làm căn cứ tính lương tối thiểu vùng.

Người lao động nhận lương qua thẻ ATM.
Người lao động nhận lương qua thẻ ATM.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã xác định: “Cơ quan thống kê của Nhà nước công bố mức sống tối thiểu hằng năm để làm căn cứ xác định mức lương tối thiểu và khuyến nghị các định hướng chính sách tiền lương”.

Theo quy định của Bộ luật Lao động, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Mức lương tối thiểu này được xác lập theo vùng và được Chính phủ công bố dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp một số số liệu theo yêu cầu của Hội đồng Tiền lương quốc gia, nhưng theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW đề cập trên và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã nhiều lần đề nghị, song đến nay mức sống tối thiểu của người lao động vẫn chưa được cơ quan thống kê của Nhà nước công bố.

Do đó, Tổng Liên đoàn lao động đề nghị Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để thu thập đầy đủ hơn thông tin tính toán mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động, làm cơ sở Hội đồng Tiền lương quốc gia xác định mức lương tối thiểu vùng hàng năm.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn