Cấu trúc dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Theo Thùy Linh/haiquanonline.com.vn

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2021/TT-BTC quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2021.

Bộ Tài chính quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.
Bộ Tài chính quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Đối tượng áp dụng của Thông tư số 93/2021/TT-BTC gồm: các cơ quan quản lý nhà nước về giá ở Trung ương và địa phương được quy định trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về giá quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016, các doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm kết nối cơ sở dữ liệu do doanh nghiệp thẩm định giá xây dựng với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được quy định tại Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021.

Danh sách dữ liệu, thông điệp kết nối, chia sẻ dữ liệu quy định tại Thông tư này nhằm xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Thông tư số 93/2021/TT-BTC cũng nêu rõ, phương thức kết nối và định dạng dữ liệu trao đổi sử dụng dịch vụ web dạng SOAP hoặc RESful; cấu trúc, định dạng dữ liệu sử dụng XML hoặc JSON; giao thức truy cập dịch vụ web là HTTPS; sử dụng bộ ký tự và mã hóa cho tiếng VIệt là TCVN 6909:2001.

Kỹ thuật xác thực khi kết nối, tích hợp dữ liệu qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại thời điểm kết nối.

Các đơn vị phối hợp xây dựng cơ chế đối soát dữ liệu trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá chưa sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của Thông tư này thực hiện cung cấp dữ liệu bằng hình thức nhập dữ liệu trực tiếp trên giao diện hoặc tải dữ liệu theo định dạng tệp exel có cấu trúc lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá tại địa chỉ https://csdlgiaquocgia.mof.gov.vn.

Tài khoản sử dụng và tài liệu hướng dẫn sử dụng do Cục Quản lý Giá và Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính cung cấp cho đơn vị.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của mình trước khi Thông tư này có hiệu lực cần rà soát, đánh giá, điều chỉnh, tiến hành kết nối ngay với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của mình, cần căn cứ, tham chiếu các quy định tại thông tư này trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu về giá để đảm bảo việc thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được thông suốt, hiệu quả.

Thời hạn hoàn thành 1 năm kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực.