Quyết định 824/QĐ-BTC:

Chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác


Ngày 9/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 824/QĐ-BTC quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác của các tổng cục và cấp cục (và đơn vị tương đương) tại các địa phương.

Phạm vi và đối tượng áp dụng của Quyết định gồm:
- Tại các tổng cục: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Kho bạc nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

- Tại cấp cục (và đơn vị tương đương) tại địa phương.

Về xác định mức khoán:

Mức khoán đi công tác (đồng/tháng)

=

Đơn giá khoán (đồng/km)

x

Khoảng cách thực tế đi công tác hàng tháng của từng chức danh (km)

Trong đó:

- Đơn giá khoán: là 13.000 đồng/km. Trường hợp, các tỉnh, thành phố thông báo đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác trên địa bàn, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo thông báo của địa phương và báo cáo việc thực hiện về Tổng cục để báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính).

- Khoảng cách thực tế đi công tác: là số km thực tế khi đi công tác hàng tháng (số km từ trụ sở cơ quan đến địa điểm công tác) của từng chức danh được xác định trên cơ sở lịch trình công tác thực tế của chức danh được Thủ trưởng đơn vị xác nhận...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 824/QĐ-BTC.