Thông tư số 117/2018/TT-BTC:

Chế độ quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm


Ngày 28/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 117/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

- Sửa đổi phần I; điểm c mục 1, mục 2 phần III; phần IV Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Bổ sung khoản 3 Điều 6...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 117/2018/TT-BTC.