Chế độ tài chính đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

(Tài chính) Ngày 27/12/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 209/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Theo Thông tư trên, VAMC có trách nhiệm quản lý, sử dụng, theo dõi toàn bộ tài sản và vốn hiện có, thực hiện hạch toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành; phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình sử dụng, biến động của vốn và tài sản trong quá trình kinh doanh; xác định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với từng bộ phận, cá nhân trong trường hợp làm hư hỏng, mất mát tài sản, tiền vốn của VAMC.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 209-2013-TT-BTC.doc