Chế độ trả lương của Ban quản lý dự án thực hiện theo quy định nào?

PV.

Trả lời ý kiến của ông Trần Văn Hồng, làm việc tại Ban QLDA huyện Sóc Sơn ( Hà Nội) về chính sách liên quan đến chế độ trả lương của Ban QLDA, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Trần Văn Hồng hỏi: Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện chế độ trả lương theo quy định tại Thông tư 05/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính. Đầu năm 2016, chúng tôi đã được UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt dự toán chi phí QLDA đã bao gồm tất cả các mục chi; dự phòng, trích lập các quỹ. Sở Tài chính tỉnh hướng dẫn Ban QLDA chúng tôi thuộc Ban QLDA nhóm II. Tiền lương hàng tháng chỉ tính lương cơ bản + phụ cấp khu vực+phụ cấp chức vụ. Không được tính tiền thu nhập tăng thêm hàng tháng mà vào cuối năm mới được tính cho cán bộ, viên chức. Cách thức chi trả lương như thế đã đúng quy định chưa? Cán bộ Ban QLDA có được quyền hưởng thu nhập tăng thêm theo từng tháng không?

Giải đáp nội dung trên, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư số 05/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ quy định về chi thu nhập tăng thêm như sau:

Căn cứ tổng mức kinh phí quản lý dự án được sử dụng trong năm để lập dự toán và cân đối các khoản chi theo quy định.

Đối với trường hợp tiết kiệm các khoản chi khác (ngoài chi lương), sau khi bố trí đủ 18 khoản chi trong dự toán theo quy định tại Điều này đảm bảo đúng đối tượng và chế độ theo quy định.

Còn trong trường hợp chủ đầu tư và ban quản lý dự án được chi thu nhập tăng thêm cho những người hưởng lương từ chi phí quản lý dự án.

Như vậy, việc chi trả thu nhập tăng thêm thực hiện theo Quy chế chi thu nhập tăng thêm quy định tại Thông tư nêu trên.