Chế độ với người hoạt động cách mạng?

Theo chinhphu.vn

Ông nội của ông Trần Toại Tâm Linh (Quảng Nam) tham gia kháng chiến, có thời gian bị địch bắt giam tại Cù Lao Chàm.Sau khi xuất ngũ, ông nội của ông Linh chưa làm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách và tặng Huân chương kháng chiến.

Ông nội của ông Linh chết năm 1988. Ông Linh hỏi, gia đình ông muốn làm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách và truy tặng Huân chương kháng chiến cho ông nội của ông có được không? Nếu được thì phải làm như thế nào?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề ông Linh hỏi như sau:

Điều 48 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chế độ ưu đãi khi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết, “... người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 1,5 lần mức chuẩn”.

Việc xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày hiện nay được thực hiện theo quy định tại các văn bản:

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Ông Linh có thể liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ.

Việc đề nghị tặng Huân chương kháng chiến, đề nghị ông liên hệ với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.