Chính phủ ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2016 – 2021

PV.

Ngày 18/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 100/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 được xây dựng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Chương trình hành động được ban hành với mục tiêu “Phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực, vì lợi ích quốc gia dân tộc, để phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững, rút ngắn khoảng cách với thế giới, xây dựng đất nước giàu mạnh, có vị trí ngày càng cao trên trường quốc tế. Không ngừng chălo đời sống vật chất tinh thần, đem li cuc sống ấm no, hạnh phúc,an ninh, an toàn cho người dân. Nâng cao hiu qu công tác phòng chng tham nhũng, lãng phíkiên quyết, kiên trì đu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Gi gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đt nước; nâng cao vị thế và uy tín củViệt Nam trong khu vực  trên thế gii. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự phối hợp ca Mt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội  Nhân dân, nỗ lực y dựng Chính phủ kiến tạo hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật”.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ tập trung chỉ đạo, điều hành 6 nhiệm vụ chủ yếu. Đó là:

- Tổ chức bộ máy Chính phủ tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

- Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. 

- Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

Nghị quyết 100/NQ-CP nêu rõ, trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của bộ, ngành trung ương, địa phương mình trong cả nhiệm kỳ và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm; tiếp tục xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong suốt nhiệm kỳ của Chính phủ.