Chính phủ giao cơ quan soạn thảo quy định thi hành 9 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua

PV.

Ngày 11/12, Chính phủ ban hành Quyết định số 1726/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Thủ tướng Chính phủ phân công các cơ quan soạn thảo quy định thi hành 9 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua. Nguồn: Internet
Thủ tướng Chính phủ phân công các cơ quan soạn thảo quy định thi hành 9 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua. Nguồn: Internet

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ phân công cho các cơ quan soạn thảo 37 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị định vừa được Quốc hội thông qua. Trong đó,  9 luật bao gồm: 1- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 2- Luật đặc xá (sửa đổi); 3- Luật Công an nhân dân; 4- Luật cảnh sát biển; 5- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; 6- Luật Phòng, chống tham nhũng; 7- Luật Trồng trọt; 8- Luật chăn nuôi; 9- Luật bảo vệ bí mật nhà nước.

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 đảm bảo trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4/2019: Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi ; Nghị định quy định về cơ chế tự chủ giáo dục đại học công lập.

Bộ Xây dựng soạn thảo và trình Thủ tướng trong tháng 12/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Bộ Công An soạn thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Đặc xá; Nghị định quy định chi tiết Luật Công an nhân dân; Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy…

Giao Bộ Quốc phòng soạn thảo các văn bản hướng dẫn Luật Cảnh sát biển, trong đó có: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Cảnh sát biển…

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các nghị định trình Chính phủ; ban hành các thông tư quy định chi tiết các nội dung được luật giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản; Thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công xây dựng, trình ban hành văn bản; Công khai nội dung công việc, tiến độ kết quả cụ thể từng giai đoạn trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ.

Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực.