Chính phủ thông qua Tờ trình về việc hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020

Việt Dũng

Ngày 3/3/2022, Chính phủ quyết nghị thông qua Tờ trình về việc hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020 theo đề nghị của Bộ Tài chính để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Nghị quyết số 24/NQ-CP, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Văn bản số 19/TTr-BTC ngày 8/2/2022; đồng thời trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ, Chính phủ quyết nghị thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ hoàn thiện, ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung trên.

Chính phủ cũng lưu ý, Bộ Tài chính cần làm rõ thêm sự cần thiết, cơ cở pháp lý phải trình và vấn đề xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo.