VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 Tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế cho cá nhân như thế nào?

Cán bộ Cục Thuế TP.Hà Nội tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho người nộp thuế. Ảnh: NM.

Tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế cho cá nhân như thế nào?

Tổ chức trả thu nhập bao gồm doanh nghiệp, cơ quan hành chính, cơ quan sự nghiệp, các trường học, bệnh viện… phải thực hiện quyết toán thế thu nhập cá nhân cho cá nhân có ủy quyền. Tuy nhiên, mỗi trường hợp cụ thể, việc quyết toán thuế cho cá nhân ủy quyền là khác nhau.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên trong doanh nghiệp

Nét mới trong hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017

Quyết toán thuế: Các cá nhân nên nộp báo cáo quyết toán sớm

Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ ngày 12 đến 23/3

Đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Công chức tập sự có được chi trả thu nhập tăng thêm?

Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Thuê lao động tại nước ngoài, khai thuế thế nào?

Thực hiện tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế

Đổi mới toàn diện, tái cơ cấu các đơn vị sự nghiệp công

Chính sách thuế đối với các khoản chi dành cho chuyên gia nước ngoài về phép

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế, hay không phát sinh khấu trừ thuế đều phải có trách nhiệm khai, quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho các cá nhân có ủy quyền.

Tổ chức trả thu nhập chuyển đổi loại hình DN mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của tổ chức trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (DN) từ công ty TNHH sang công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật), thì tổ chức trước chuyển đổi không phải quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi DN và không cấp chứng từ khấu trừ thuế đối với người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới, bên tiếp nhận thực hiện khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Tổ chức trả thu nhập sau khi tổ chức lại DN (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi), người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại DN), cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động để làm căn cứ tổng hợp thu thập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật DN, thì phải quyết toán thuế đối với số thuế TNCN đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Cũng theo hướng dẫn của cơ quan thuế, tổ chức chi trả thu nhập không phải làm quyết toán khi tổ chức đó không phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN, thì tổ chức trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM