Chưa thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng từ vốn ngân sách

Hoàng Oanh

Tại công văn hướng dẫn một số nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế GTGT quy định tại Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã hướng dẫn một số điều liên quan đến thuế TNDN và thuế GTGT.

Thực hiện đúng tinh thần Nghị định số 41/2020/NĐ-CP hỗ trợ người nộp thuế tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính yêu cầu KBNN các tỉnh chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT (trong thời gian gia hạn) trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN), các khoản thanh toán từ nguồn NSNN cho các công trình XDCB của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT đối với trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Tại công văn hướng dẫn một số nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế GTGT quy định tại Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã hướng dẫn một số điều liên quan đến thuế TNDN và thuế GTGT.

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn đối với số tiền thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn nộp tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán.

Riêng đối với trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN  năm 2019 theo quy định của Luật Quản lý thuế làm tăng số thuế thuế TNDN phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế thuế TNDN phải nộp cả năm theo hồ sơ quyết toán khai bổ sung.

Với trường hợp người nộp thuế qua thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế TNDN năm 2019 có số thuế phải nộp tăng thêm so với số thuế người nộp thuế đã khai với cơ quan thuế và được cơ quan thuế ban hành kết luận trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn nộp thuế, thì tổng số thuế được gia hạn tối đa bằng 20% số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra.

Bộ Tài chính cũng lưu ý đối với trường hợp người nộp thuế có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch, thì thời hạn nộp thuế TNDN được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của người nộp thuế. Thời gian gia hạn nộp thuế TNDN là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2019.

Đáng chú ý, đối với việc gia hạn nộp thuế GTGT, Bộ Tài chính quy định số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.