Quyết định số 168/QĐ-TCHQ:

Chức năng, nhiệm vụ các tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan


Ngày 25/01/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 168/QĐ-TCHQ quy định tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Quyết định quy định rõ tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổ nghiệp vụ như sau:
- Tổ Cải cách nguồn nhân lực có chức năng tham mưu, giúp Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai cải cách quản lý nguồn nhân lực ngành hải quan; thực hiện công tác tổng hợp và quản trị nội bộ của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan.
- Tổ Chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan trong công tác quản trị chiến lược và kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan; Điều phối việc thực hiện các dự án tài trợ về cải cách, hiện đại hóa hải quan trong toàn ngành; Quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động hải quan; Tuyên truyền về cải cách, hiện đại hóa hải quan.
- Tổ Cải cách nghiệp vụ hải quan có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan trong công tác nghiên cứu ứng dụng các phương pháp quản lý hải quan hiện đại để cải cách nghiệp vụ hải quan; phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan góp phần phát triển ngành Hải quan phục vụ công cuộc hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Phó Trưởng ban thường trực Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2715/QĐ-TCHQ ngày 13/10/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 168/QĐ-TCHQ.