Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA

T. Trúc

Ngày 08/12/2020, Tổng cục Hải quan tiếp tục ban hành Công văn số 7735/TCHQ-GSQL hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể các nội dung sau:

Thứ nhất, hàng hóa nhập khẩu từ kho ngoại quan vào nội địa kể từ ngày Hiệp định EVFTA có hiệu lực (01/8/2020):

- Được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu nộp được chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa đáp ứng quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT, ngày 15/6/2020 của Bộ Công thương về quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA và Thông tư số 38/2018/TT-BTC, ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Phiếu gửi hàng, hóa đơn chiếu lệ hoặc phiếu đóng gói được coi là chứng từ thương mại khác mà nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên đó. Do đó, trường hợp khai báo tự chứng nhận xuất xứ trên phiếu gửi hàng, hóa đơn chiếu lệ hoặc phiếu đóng gói do nhà xuất khẩu phát hành kể từ ngày 01/8/2020 có bổ sung lời văn tự chứng nhận phù hợp với quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT thì được chấp nhận để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Chứng từ vận tải như vận tải đơn hoặc vận đơn hàng không không được coi là chứng từ thương mại khác.

Thứ hai, chữ ký trên khai báo tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu:

- Đối với nhà xuất khẩu đủ điều kiện thì khai báo xuất xứ hàng hóa được phép không ký tên với điều kiện nhà xuất khẩu cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu văn bản cam kết của nhà xuất khẩu và văn bản cam kết này được cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu. Công chức hải quan không được yêu cầu người khai hải quan phải nộp chứng từ này khi làm thủ tục hải quan.

- Đối với nhà xuất khẩu đăng ký mã số REX, cơ quan Hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mà không cần có chữ ký của nhà xuất khẩu có mã số REX cho các lô hàng có trị giá trên 6.000 EUR.

- Đối với nhà xuất khẩu chưa đăng ký mã số REX, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải có chữ ký tay của nhà xuất khẩu đối với các lô hàng có trị giá không vượt quá 6.000 EUR.

Thứ ba, thông tin tra cứu khi kiểm tra mã số REX:

Trường hợp nhà xuất khẩu không đồng ý phổ biến thông tin thì chỉ có thông tin về mã số REX của nhà xuất khẩu, thời điểm mã số REX có hiệu lực được công bố. Cơ quan Hải quan không được từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do không tra cứu được thông tin về hàng hóa, về doanh nghiệp hay ngày hết hạn của mã số REX.

Thứ tư, khai báo nước xuất xứ trên lời văn tự chứng nhận xuất xứ:

- Trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ khai báo xuất xứ EU/European Union và khai báo thêm tên một nước châu Âu cụ thể thì không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- Trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ chỉ khai báo theo tên một nước châu Âu cụ thể thì cơ quan Hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo đúng quy định và gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan để thông báo với cơ quan có thẩm quyền của châu Âu.