VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bổ sung hạng mục có phải làm lại kế hoạch đấu thầu?

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Bổ sung hạng mục có phải làm lại kế hoạch đấu thầu?

Trường hợp trong quá trình triển khai thi công, chủ đầu tư yêu cầu bổ sung một số hạng mục công việc ngoài hồ sơ thiết kế kỹ thuật ban đầu thì phải lập lại hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phê duyệt lại dự toán.

Căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng khi tăng lương tối thiểu

Căn cứ xác định gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Xác định căn cứ đánh giá kinh nghiệm nhà thầu liên danh

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản với gói thầu dưới 20 triệu đồng

Cách tính chi phí quản lý với dự án có nhiều công trình

Có quy định về hình thức ký hợp đồng ủy thác trong đấu thầu?

Đơn vị của ông Nguyễn Minh Chung (Nghệ An) đang thi công sửa chữa, cải tạo nhà làm việc UBND. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đề nghị bổ sung một số hạng mục để bảo đảm yêu cầu sử dụng. Hiện công trình có giá trị 700 triệu đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu. Sau điều chỉnh, giá trị công trình là 1,1 tỷ đồng, vượt mức chỉ định thầu.

Ông Chung hỏi, trường hợp này có phải làm lại kế hoạch đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm d và Điểm a, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu quy định hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế.

Tại Khoản 4 và Điểm đ, Khoản 3, Điều 93 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định những khối lượng phát sinh ngoài điều kiện quy định điều chỉnh ban đầu của hợp đồng hoặc trường hợp cần phải có sự tham gia của cả hai bên trong hợp đồng để ngăn ngừa, khắc phục các rủi ro thuộc trách nhiệm một bên thì hai bên cùng bàn bạc thống nhất biện pháp xử lý.

Trường hợp có phát sinh chi phí hoặc thay đổi tiến độ thực hiện thì hai bên phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng để làm cơ sở thực hiện.

Đối với trường hợp của ông Chung, nếu gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng trọn gói thì việc ký kết, thanh toán hợp đồng phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Trường hợp trong quá trình triển khai thi công, chủ đầu tư yêu cầu bổ sung một số hạng mục công việc ngoài hồ sơ thiết kế kỹ thuật ban đầu thì phải lập lại hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phê duyệt lại dự toán. Trong trường hợp này, phần công việc phải thay đổi, bổ sung do thay đổi thiết kế được coi là nằm ngoài phạm vi công việc của hợp đồng trọn gói đã ký.

Do đó, đối với phần công việc bổ sung do thay đổi thiết kế, chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM