VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đơn vị sự nghiệp công lập được thuê hợp đồng lao động

Đơn vị sự nghiệp công lập được thuê hợp đồng lao động

Ông Trần Ngọc Quyền được ký hợp đồng lao động thời hạn 3 năm tại 1 đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị tự thu, tự chi). Tiền lương, thưởng được chi trả từ nguồn thu của đơn vị. Ông Quyền hỏi, trường hợp của ông có phải là “Cá nhân không thuộc đối tượng hưởng lương thường xuyên” hay không?

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2021

Quy định mới về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ký hợp đồng lao động tại hai công ty, đóng BHXH thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Bộ Luật lao động năm 2019: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Về nguyên tắc trả lương, hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương được thực hiện theo quy định tại Điều 94, Điều 95, Điều 96 và Điều 94 của Bộ Luật lao động năm 2019.

Do đó, việc ông Quyền hỏi có thuộc đối tượng hưởng lương thường xuyên hay không phải căn cứ vào nội dung thỏa thuận trong Hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, quy định: Đơn vị sự nghiệp công xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; thuê hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập được thuê hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM