VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn thực hiện chi thu nhập tăng thêm và khen thưởng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hướng dẫn thực hiện chi thu nhập tăng thêm và khen thưởng

Hiện nay ở bệnh viện thực hiện chi thu nhập tăng thêm và khen thưởng định kỳ cho cán bộ theo quy chế chi tiêu nội bộ, bệnh viện làm báo cáo nghị định sô 43 theo số liệu được quyết toán với cơ quan BHXH hàng quý. Báo cáo thể hiện được nội dung chi và phân chênh lệch thu chi từ nguồn thu dịch vụ, số trích quỹ, số còn chưa chi đúng theo mẫu.

Gỡ vướng về việc từ chối lập thủ tục giải ngân và trả hồ sơ cho chủ đầu tư

Gỡ vướng về quyết toán khoản chi công tác phí

Hướng dẫn trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Nhưng kho bạc nhà nước yêu cầu làm báo cáo theo số liệu thể hiện trên tài khoản 3712 số thu và chi số con lại coi là chênh lệch thu chi. bệnh viện iải trình việc thu chi trên TK 3712 chỉ là con số tương ứng với việc ứng cấp Kp khám chữa bệnh chứ không phải số quyết toán, số chi trả thuốc thì bao gồm trả nợ quý trước không đúng với số quyết toán số con lại cũng không phai chênh lệch thu chi vì cón nợ thuốc chưa trả được trong quý nhưng KB hướng dẫn cho đơn vị làm theo cách bao cáo trên TK 3712 để chi thu nhập tăng thêm, bệnh viện thấy số con lại chưa chi để tính là chêng lệch thu chi thì xẽ có điều xảy ra là trên tài khoản 3712 tại thời điểm cuối quý( VD 30/6) thì chỉ còn 1 tỷ không đủ số chi sáng tháng 7 BHXh mới ứng số liệu quyêt toán 2 lúc đó Bv mới có căn cứ số liệu quyết táon quý 2 tính chệnh kệch thu chi chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, KB không chấp nhận việc BXHX trả KPKCB quý 2 tại thời điểm tháng 7.

Với nội dung này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính Phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập: “Các đơn vị mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để theo dõi và quản lý chi tiêu, quyết toán khoản thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của trung tâm y tế theo quy định hiện hành”.

Theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin và quản lý ngân sách, số thu dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện (kể cả số thu được bảo hiểm y tế thanh toán lại cho bệnh viện) được hạch toán qua tài khoản 3712 – Tiền gửi thu phí, lệ phí và thu sự nghiệp khác.

Việc trích lập quỹ bổ sung thu nhập, quỹ khen thưởng phúc lợi được thực hiện theo Điều 15 Nghị đinh số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ. Căn cứ phần chênh lệch thu chi, thủ trưởng đơn vị quyết định mức trích lập các Quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ và theo quy định tại Điều 15 Nghị đinh số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ.

Như vậy, việc trích lập các Quỹ được thực hiện theo năm trên cơ sở số dư (chênh lệch thu chi) của năm trước đã được quyết toán và việc trích lập Quỹ theo các quý trong năm trên cơ sở đơn vị tự xác định số chênh lệch thu lớn hơn chi gửi KBNN để trích lập quỹ, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về việc trích lập các Quỹ, không phải căn cứ vào số dư của TK 3712 để thực hiện trích Quỹ. KBNN thực hiện việc kiểm soát chi từ TK 3712 theo đúng quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 quy định kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN, Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM