VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập thế nào?

Bà Nguyễn Thanh Hoa (Hà Nội) hỏi: Theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thì quỹ dự phòng ổn định thu nhập của đơn vị sự nghiệp chuyển đổi có được chia số dư không?

Trả lời về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước theo quy định nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 9, Điều 8 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần quy định: “đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu từ quỹ dự phòng ổn định thu nhập đến thời điểm đơn vị chuyển thành công ty cổ phần mà vẫn chưa sử dụng hết thì khoản tiền này được chia cho người lao động làm việc ở đơn vị tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập theo số năm công tác”.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì đến thời điểm đơn vị chuyển thành công ty cổ phần mà đơn vị vẫn còn số dư quỹ dự phòng ổn định thu nhập thì được phép chia cho người làm việc ở đơn vị tại thời điểm xác định giá trị đơn vị.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM