Trả lời về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

TCTC (Tổng hợp)

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 751/CT-TTHT ngày 26/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với Công ty TNHH Infac Vina.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này,Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mới không bao gồm các trường hợp sau:

- Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức DN theo quy định của pháp luật;

- Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của DN cũ để tiếp tục hoạt động SXKD; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

DN thành lập hoặc DN có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưuđãi về thuế TNDN của DN hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN.”

Căn cứ quy định nêu trên và theo nội dung trình bày tại Công văn số 751/CT-TTHT ngày 26/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước thì trường hợp Công ty TNHH Infac Vina mua lại dự án của Công ty TNHH AZTECH để thực hiện dự án sản xuất Anten ôtô có kế thừa một phần tài sản (nhà xưởng, nhà kho) và địa điểm kinh doanh thì không được coi là dự án đầu tư mới. Trường hợp Công ty TNHH Infac Vina mua lại dự án của Công ty TNHH AZTECH nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN trước đây thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý nêu tại Công văn số 751/CT-TTHT ngày 26/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước.