VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hướng dẫn trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục đào tạo; giáo dục nghề nghiệp được tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Nguồn: internet

Hướng dẫn trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính vừa giải đáp vướng mắc của bạn đọc liên quan đến trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Tháo gỡ vướng mắc đối với hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập

Khai thác hiệu quả tài sản công tại đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Bạn đọc có gửi câu hỏi về Bộ Tài chính với nội dung: "Trường Cao đẳng Kinh tế (là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên) hiện nay phảiI áp dụng theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập hay Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập? Cụ thể, với việc trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi?"

Giải đáp vướng mắc trên, Bộ Tài chính cho biết, theo Công văn số 4842/BTC-HCSN ngày 27/4/2018 của Bộ Tài chính, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; y tế; văn hóa thể thao và du lịch; thông tin truyền thông, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, các đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2016 của Chính phủ cho đến khi Chính phủ ban hành quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập từng lĩnh vực và có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Nghị định mới.

Do đó, đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục đào tạo; giáo dục nghề nghiệp được tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

Theo đó, việc trích lập quỹ khen thướng và quỹ phúc lợi đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được thực hiện theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP: Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập. Đối với 2 Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi mức trích tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện trong năm.

Trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm, đơn vị được sử dụng để trả thu nhập tăng thêm cho người lao động, trích lập 4 quỹ: Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Trong đó, đối với 2 Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi mức trích tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện trong năm. Mức trả thu nhập tăng thêm, trích lập các quỹ do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM