VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2019 sẽ có 259.598 biên chế hưởng lương từ ngân sách

Năm 2019 sẽ có 259.598 biên chế hưởng lương từ ngân sách.

Năm 2019 sẽ có 259.598 biên chế hưởng lương từ ngân sách

Đó là một trong những nội dung trọng tâm được nêu tại Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

Chính phủ phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2019

Còn nhiều bộ, ngành, địa phương chưa trình danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hoá

Chi thu nhập tăng thêm tại trường học theo quy định nào?

Kho bạc Nhà nước: 6 tháng, tinh giản biên chế đạt 44% kế hoạch

Theo đó, tổng biên chế này không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; Biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã.
Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 258.163, trong đó: Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 105.189 biên chế; các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 151.906 biên chế; các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế.
Biên chế công chức dự phòng là 749. Tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong số biên chế công chức nêu trên; giao biên chế đối với từng hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế quy định nêu trên.
Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM