Kho bạc Nhà nước: 6 tháng, tinh giản biên chế đạt 44% kế hoạch

PV.

Bên cạnh sử dụng biên chế tiết kiệm, hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chủ động rà soát, thực hiện tinh giản biên chế 103 trường hợp, đạt tỷ lệ 44% so với kế hoạch đến năm 2021 được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 22/11/2016.

6 tháng đầu năm 2018, KBNN đã thực hiện tinh giản 103 trường hợp. Ảnh: Minh họa.
6 tháng đầu năm 2018, KBNN đã thực hiện tinh giản 103 trường hợp. Ảnh: Minh họa.

Thực hiện chủ trương rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn hệ thống KBNN đã tiếp tục triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo các cấp cho cả 02 giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn quy hoạch, đảm bảo cơ cấu quy hoạch ở cả 03 độ tuổi và dãn cách giữa các độ tuổi 5 năm, tăng cường công chức quy hoạch là nữ nhằm sẵn sàng bổ sung lực lượng lãnh đạo đảm bảo đủ số lượng và chất lượng khi cần thiết.

Công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công việc tiếp tục được các đơn vị trong hệ thống KBNN quan tâm, tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống đã thực hiện điều động, luân chuyển, luân phiên gần 406 công chức; chuyển đổi vị trí công tác đối với gần 1258 công chức. Công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập được hệ thống KBNN triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định (số người đã kê khai tài sản, thu nhập là 11.350 người, đạt 100% số người phải kê khai và 100% bản kê khai đã được công khai theo quy định).

Về công tác quản lý biên chế, KBNN đã chủ động trong việc thực hiện đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; cải tiến quy trình nghiệp vụ theo hướng hiện đại hóa, đơn giản thủ tục hành chính… Từ đó nâng cao năng suất lao động của hệ thống KBNN, tạo sự chủ động trong việc quản lý, sử dụng biên chế. Trong 6 tháng đầu năm 2018 nói riêng và cả giai đoạn vừa qua nói chung, lao động thực tế của KBNN luôn luôn thấp hơn so với số biên chế được giao, đảm bảo thực hiện mục tiêu đến năm 2021 cắt giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015 tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh sử dụng biên chế tiết kiệm, hiệu quả, KBNN đã chủ động rà soát, thực hiện tinh giản biên chế. Trong 6 tháng đầu năm 2018, KBNN đã thực hiện tinh giản 103 trường hợp, đạt tỷ lệ 44% so với kế hoạch đến năm 2021 được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 22/11/2016.